یک میلیاردگرسنه

گردآوری وتنظیم: سیدطبیب تقی اده؛ اولین بار سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ پیشنهاد کرد ۱۶ اکتبر هر سال به عنوان روز جهانی غذا به منظور توجه دادن جهانیان به مسئله مهم غذا انتخاب شود. ولی تصویب این روز بعنوان...