یک میلیاردگرسنه

FAO در گزارش اخیرا خوداعلام کرده است بیش از یک میلیارد نفر در گوشه وکنار جهان هر روز از گرسنگی رنج می برند.