کارگاه مجازی،تاریخ شفاهی،اسارت،پیام آزادگان

 موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان در نظر دارد با همکاری «سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس» کارگاه مجازی...