هاشمی رفسنجانی -کویت

   به گزارش خبرگزاری کویت شیخ علی الجراح، معاون وزیر امور دیوان امیری کویت به عنوان نماینده ویژه امیر این کشور روز سه شنبه جهت ابراز همدردی و تسلیت و شرکت در آیین های ویژه ارتحال آیت...