نقشه اینفوگرافی

نقشه ی  موقعیت اردوگاه های اسرا در عراق (طراحی موسسه پیام آزادگان خراسان)