فرزندان ایثارگر،معافیت سربازی،سابقه جبهه،کسر خدمت،یک درصد جانبازی،فرزندان آزادگان،پیام آزادگان

رییس فراکسیون ایثارگران مجلس گفت: فرزند آزادگان تا سقف ۲۰ هزار در سال اول برنامه ششم، به ازای هرماه اسارت یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه دارند. حسن نوروزی درگفت وگویی با اشاره به تأیید...