عربستان،صدام،عراق،بعث

کاربران شبکه‌های اجتماعی تصاویری از بازارهای موبایل عربستان سعودی منتشر کردند که در آن از دیکتاتور معدوم رژیم بعث عراق حمایت می‌شود.  در بازار موبایل شهر الاحساء عربستان قاب‌های...