شهادت سیدآزادگان، تپه های الله اکبر،ابوترابی،اسارت،خاطرات