تجلیل میلیونی مردم

 [[{"fid‏":"23514","view_mode":"default","type":"media","attributes":{"height":"311","width":"450","class":"media-element file-default"}}]] همه آمده اند، مرد و زن، پیر و جوان با...