بازخوانی سخنان، سید آزادگان، ایام فاطمیه، پیام آزادگان