آزادگان - پیام آزادگان

مسابقه تیراندازی آزادگان کردستانی توسط سپاه کامیاران برگزار شد