تصاویر۲/ سومین همایش آزادگان عملیات خیبر در اصفهان

8njx img 8349 همایش عملیات خیبر موصل 2 در اصفهان به روایت تصویر ahg img 8639 همایش عملیات خیبر موصل 2 در اصفهان به روایت تصویر at6 img 8633 همایش عملیات خیبر موصل 2 در اصفهان به روایت تصویر c7gy img 7913 همایش عملیات خیبر موصل 2 در اصفهان به روایت تصویر f6pz img 8355 همایش عملیات خیبر موصل 2 در اصفهان به روایت تصویر gsn0 img 8652 همایش عملیات خیبر موصل 2 در اصفهان به روایت تصویر jevd img 8640 همایش عملیات خیبر موصل 2 در اصفهان به روایت تصویر kt img 8645 همایش عملیات خیبر موصل 2 در اصفهان به روایت تصویر lseh img 8351 همایش عملیات خیبر موصل 2 در اصفهان به روایت تصویر mpe img 8638 همایش عملیات خیبر موصل 2 در اصفهان به روایت تصویر nor2 img 8353 همایش عملیات خیبر موصل 2 در اصفهان به روایت تصویر npsp img 8637 همایش عملیات خیبر موصل 2 در اصفهان به روایت تصویر ob99 img 8357 همایش عملیات خیبر موصل 2 در اصفهان به روایت تصویر oyd3 img 8626 همایش عملیات خیبر موصل 2 در اصفهان به روایت تصویر qwhp img 7914 همایش عملیات خیبر موصل 2 در اصفهان به روایت تصویر r5m4 img 8356 همایش عملیات خیبر موصل 2 در اصفهان به روایت تصویر r9i img 7911 همایش عملیات خیبر موصل 2 در اصفهان به روایت تصویر xi4 img 8656 همایش عملیات خیبر موصل 2 در اصفهان به روایت تصویر

 

 

منبع:بدریون

اضافه کردن دیدگاه جدید