تصاویر/ بحران مهاجرت به اروپا

 مهاجرت از کشورهای بحران زده به سمت اروپا پدیده جدیدی نیست اما در سال گذشته موج عظیم مهاجرت به کشورهای اروپایی این قاره را با چالش جدیدی روبرو کرده است.

 

اضافه کردن دیدگاه جدید