نقشه اردوگاه های اسارتی در عراق

۱۳۹۷/۰۵/۱۰
اردوگاه های اسارتی در عراق

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان خوزستان؛

نقشه اردوگاه های اسارتی در عراق:

راهـــنمــای نــقــشـه

ردیف

نام اردوگاه

تاسیس

وضعیت اردوگاه

۱

موصل یک

۱۳۶۱

ثبت نام شده

۲

موصل دو

۱۳۵۹

ثبت نام شده

۳

موصل سه

۱۳۶۲

ثبت نام شده

۴

موصل چهار

۱۳۶۱

ثبت نام شده

۵

تکریت پنج

۱۳۶۶

ثبت نام شده

۶

تکریت یازده

۱۳۶۵

مفقودالاثر

۷

تکریت دوازده

۱۳۶۷

مفقودالاثر

۸

تکریت چهارده

۱۳۶۷

مفقودالاثر

۹

تکریت پانزده

۱۳۶۷

مفقودالاثر

۱۰

تکریت شانزده

۱۳۶۷

مفقودالاثر

۱۱

تکریت هفده

۱۳۶۸

ثبت نام شده

۱۲

تکریت نوزده

۱۳۶۷

مفقودالاثر

۱۳

تکریت بیست

۱۳۶۸

مفقودالاثر

۱۴

رمادی شش

۱۳۵۹

ثبت نام شده

۱۵

رمادی هفت

۱۳۶۷

ثبت نام شده

۱۶

رمادی هشت(عنبر)

۱۳۶۰

ثبت نام شده

۱۷

رمادی نه

۱۳۶۳

ثبت نام شده

۱۸

رمادی ده

۱۳۶۵

ثبت نام شده

۱۹

رمادی سیزده

۱۳۶۷

ثبت نام شده

۲۰

کمپ هجده

۱۳۶۷

مفقودالاثر

 
 
 

برای دانلود فایل با کیفیت بر روی اینجا کلیک کنید

 

اضافه کردن دیدگاه جدید