تصاویر دیده نشده از سید آزادگان(سری دوم)

۱۳۹۳/۰۳/۱۷

 

 

 

 

 

آزاده شهید «سید علی اکبر ابوترابی». میدان تیر. نفر اول

 

 

 

 

 

برای او که بهترین عمل‌کننده شعار خود بود: «پاک باش و خدمتگزار »...

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/03/13/13930313000014_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/03/13/13930313000009_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/03/13/13930313000011_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/03/13/13930313000010_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/03/13/13930313000006_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/03/13/13930313000004_PhotoL.jpg

آزاده شهید «سید علی اکبر ابوترابی». میدان تیر. نفر اول

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/03/13/13930313000003_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/03/12/13930312001015_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/03/13/13930313000007_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/03/13/13930313000002_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/03/13/13930313000001_PhotoL.jpg