برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان

۱۳۹۸/۰۴/۱۷

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی پیام آزادگان ،  مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان در محل اردوگاه شهید باهنر با انتخاب مجدد پنج عضو فعلی هیات مدیره برگزار شد. 

  پس از شمارش آرا سهامداران، حمید رضایی با ۲۴۶ میلیون و ۵۸۲ هزار و۹۹۱ رای، مجید غلاث  با ۲۰۴ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۸۷۰ رای ، فرج اله فصیحی رامندی با ۱۹۲میلیون و ۷۱۳ هزار و ۸۲۰ رای ، محمود رضا فیروزمند با ۱۷۹ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۳۵۹ رای  و عبداله میرشکاربا ۱۷۰ میلیون و ۷۴۳ هزار و ۳۰۳ رای را برای تصدی دو سال دیگر انتخاب شدند.

همچنین محمد برزگر شریفی با ۴۹ میلیون و ۷۹۶ هزار  و ۲۹۴ رای به عنوان عضو علی البدل انتخاب شد. آقایان عزیزاله هادی پور نو کنده ۱۹ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۸۶۶ رای، علی سیف الهی مقدم  ۱۸ میلیون و ۰۶۰ هزار و ۴۶۲ رای،  عباس فرخی ۱۱ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۹۲۹ رای کسب کردند.

متن صورتجلسه نهایی مجمع عمومی عادی سالانه شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان‌بدین شرح است:

شركت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

به شماره ثبت۴۵۸۲۸۲ و شناسه ملي ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵

مجمع عمومی سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

طبق دعوت از کلیه سهامداران محترم شرکت در روزنامه اطلاعات شماره ۲۷۲۹۸ مورخ شنبه ۱۸ خردادماه ۱۳۹۸، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۵۸۲۸۲ با حضور اکثریت سهامداران به شرح لیست پیوست و با حضور آقای محمد رضا گلچین پور نماینده محترم موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابرس و بازرس قانونی شرکت) و سرکار خانم مینا بیانی نماینده محترم شرکت فرابورس ایران و اعضاء هیئت مدیره در محل تهران، میدان قدس، خیابان شهید باهنر، روبروی کلانتری ۱۲۳، خیابان فیضیه مجتمع شهید باهنر، سالن شهید بهشتی رأس ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۸ با نام و یاد خداوند متعال آغاز و با احراز حد نصاب قانونی، هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱ـ آقای میرودود سید شنوا به کد ملی ۱۴۶۵۶۸۶۵۱۷ به عنوان رئيس مجمع.

۲ـ آقای سید نوراله موسوی به کد ملی ۳۲۵۵۰۴۱۶۵۱ به عنوان ناظر مجمع. 

۳ـ آقای حسین هادی پور به کد ملی ۲۲۷۹۶۱۷۰۵۶ به عنوان ناظر مجمع.

۴ـ آقای علیرضا عباسیانفر به کد ملی ۲۰۰۰۵۱۳۶۵۴ به عنوان منشی مجمع.

سپس دستور جلسه به شرح زير توسط منشی قرائت گرديد.

۱- استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانونی شرکت درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.

۲ـ تصويب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ .

۳- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹. 

۴ـ انتخاب روزنامه کثيرالا نتشار.

۵- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره.

۶- تعیین پاداش هیئت مدیره.

۷- انتخاب اعضای هیئت مدیره.

۸- ساير مواردی که در صلاحيت مجمع عمومی عادی ساليانه باشد.

پس از قرائت دستور جلسه ، مجمع عمومی وارد دستور شد و ابتدا گزارش هيئت مديره به مجمع عمومی صاحبان سهام و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به  ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ قرائت و پس از بحث و بررسی نسبت به موارد مطروحه زير اتخاذ تصميم گرديد. 

۱ـ تراز نامه و صورت عملکرد و سود و زيان سال مالی منتهی به تاريخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۷مورد تصويب  قرار گرفت.

۲- ماده ۱۲۹ قانون تجارت درخصوص فعالیت شرکت مورد تصويب مجمع عمومی قرار گرفت. 

۳- مبلغ ۶۰۰ ریال به عنوان سود قابل تقسیم، به ازای هر سهم مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۴- موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید.

۵ـ روزنامه اطلاعات  به عنوان روزنامه کثير الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعيين گرديد.

۶- پاداش هیئت مدیره به مبلغ ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال به صورت ناخالص تصویب گردید.

۷- حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره مبلغ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال ناخالص به ازای حداقل یک جلسه در ماه تصویب گردید.

۸- اعضاء هیأت مدیره برای دوسال به شرح ذیل انتخاب گردید.

الف) آقای حمید رضایی با کدملی ۰۵۶۹۷۴۷۱۵۵

ب)  آقای مجید غلاث با کد ملی ۱۰۶۲۶۲۰۹۱۷

ج) آقای فرج اله فصیحی رامندی با کدملی ۴۳۹۰۴۹۳۵۸۲

د) آقای محمود رضا فیروزمند با کدملی ۲۰۰۲۰۶۲۰۰۵

هـ) آقای عبدالله میرشکار با کدملی ۳۶۷۲۹۱۳۱۲۱

مجمع به آقای علیرضا عباسیانفر وکالت با حق توکيل به غير داد تا صورتجلسه را در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسانده و ذيل دفاتر و اوراق بهادار را امضاء نمايد.

چون موضوع ديگری برای بحث نبود جلسه راس ساعت ۱۲:۰۰ همان روز خاتمه یافت.

 

 

، آ

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید