اولین جلسه شورایی مشورتی پیام آزادگان استان مرکزی با مسئولین استان + تصاویر

۱۳۹۷/۰۵/۲۳
به مناسبت سالروز ورود آزادگان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ،  درآستانه بیست وهشتمین سالگردورودپیروزمندانه آزادگان سرافرازبه میهن اولین جلسه شورایی مشورتی پیام آزادگان استان مرکزی با مسئولین استان برگزار شد 

 

 این جلسه با حضور بااستاندارمحترم استان مرکزی ومسئول معاونت استانداردرامورایثارگران باتفاق مسئول فرهنگی بنیادشهیدوامورایثارگران استان مدیرکل بنیادشهیداستان انشاالله خداوندشفایش بدهددرتهران بستری می باشد  درتاریخ۹۷/۵/۲۳درسالن جلسات استانداری تشکیل گردید

 

جلسه باتلاوت آیاتی ازقرآن مجیدشروع شدو بعدمعاون استانداردرامورایثارگران اعضایی حاضررامعرفی نمودندوبعدنماینده پیام آزادگان اهداف وکارهایی صورت گرفته توسط پیام آزادگان کشورراتشریح کردندوبعدیکی ازاعضامشکلاتی که الان آزادگان دارندازجمله بیکاری فرزندانشان وعدم مصوبات مجلس وهئیت دولت ورایهای که دیوان کشوربرای ایثارگران رای داده است وادارات دولتی آن رای رااجرا نمی کنندبیاناتی ایرادنمودنندوبعد یکی ازاعضادرباره مشکلات ورزشی وپزشکی آزادگان بیاناتی ایراد نمودنندسپس یکی ازاعضاازمعنویات دوران اسارت ونقش سیدآزادگان درروحیه دادنند به آزادگان درزمان اسارت بیاناتی ایرادنمودند وسپس معاون فرهنگی بنیادکارهایی که درجلسه قبل برای سالگردورود ازادگان مصوب شده بودوانجام داده بودنندبیاناتی ایراد کردنند

ودرپایان استانداربیاناتی فرمودنندوقول دادکه تمام مشکلاتی که به آنهااشاره شدپیگیری نمایندوجلسات باشورایی فرهنگی پیام آزادگان چندوقتی یک باربرگزارشود

 

 

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید