اعاده به خدمت جانبازان

۱۳۹۸/۰۳/۱۸
رأی هیئت عمومی صادر شد؛

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی پیام آزادگان، مطابق ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال ۱۳۷۴ و ماده ۶۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر شده دستگاه‌های موضوع این قوانین موظفند جانبازانی که تا تصویب این قوانین در خدمت دستگاه‌های موضوع قانون بوده و قطع همکاری کرده‌اند برای یک‌بار حسب درخواست جانبازان به خدمت اعاده کنند. در  بند چ ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده: «جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت‌وپنج سال می‌توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی‌وپنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نایل آیند» نظر به اینکه اولاً: اعاده به خدمت جانبازان مقرر در قوانین ذکر شده شامل جانباز بازنشسته نیز هست. ثانیاً: اعاده به خدمت با اینکه مستخدمین رسمی منحصراً باید در یک حالت استخدامی باشند مغایرتی ندارد چرا که در صورت اعاده به خدمت جانباز وضعیت وی از حالت بازنشستگی به حالت اشتغال تغییر پیدا می‌کند، بنابراین با توجه به قوانین حاکم در زمان صدور، مقرره مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود رسیدگی به خواسته ابطال نامه شماره ۸۲۳۵۴ الف ج / ۵۹۱ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ مدیر کل امور کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون فضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید