اطلاع رسانی اخبار ماده ۱۳

۱۳۹۱/۱۰/۱۷

پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان: هرگونه اطلاع جدید از روند قانون ماده ۱۳ که جنبه اجرایی و قانونی داشته باشد را به محض اطلاع به سمع آزادگان عزیز خواهیم رساند.