شصت و یک (۶۱)

انتشارات پیام آزادگان

خاطره نگار :محمد حسین چینی پرداز

با شروع حمله عراق به ايران مردم با تمام وجود در كنار فرزندان
رزمنده خود در مقابل او ايستادند و دشمن را زمين گير كردند اگرچه
دشمن ادعاي اشغال سرزمين ايران را در سر م يپروراند، اما در اصل
هدف آنان نابودي انقلاب اسلامي بود و مردم ايران نيت شوم او را
به خوبي دريافتند لذا با الهام از قيام اباعبدلله الحسين ۷جبهه مقاومت
مردم ايران رنگ و بوي ديگري به خود گرفت زيرا ريشه اين انقلاب
اسلامي، حسيني بود، دشمن با بي رحمي تمام مردم شهرها را زير آتش
توپ و موشك خود قرار مي داد اما مردم ايران به همه جهان ثابت
كردند كه در راه خود ثابت قدم هستند هر كس با هر تواني خود را در
جبهه حق سهيم م يكرد برخي با كمك به جبهه ها و برخي با حضور
در جبهه ها كه در اين ميان نقش جوانان پررن گتر بود، آنها با اقتدا به
مولاي خود اباعبدالله و با عشق به شهادت به فرمان امام خميني ۱
مردانه مي جنگيدند در ميان برخي شهيد برخي جانباز و برخي اسير
مي شدند در بين اين سه گروه كساني كه اسير مي شدند اگرچه در
چنگ دشمن دژخيم و ب يرحمي گرفتار شده بودند كه به هيچ قانوني
پايبند نبود و هم چون يزيديان سال ۶۱ هجري با اسرا برخورد و معامله
مي كرد در مقابل، اسرا نيز با تأسي به امام سجاد ۷ و حضرت
زينب ۳ لحظه اي در مقابل آنها كوتاه نمي آمدند و علي رغم
شكنجه هاي طاقت فرسا در محيط اسارت با تمام وجود از آرمان ها و
اهداف خود براي سربلندي دين و كشورشان مقاومت م يكردند و اين
مقاومت آن چنان بود كه بارها سربازان بعثي اعتراف كردند شما ما را.....

برای تهیه این اثر ارزشمند با شماره ۸۸۸۰۷۰۴۶ واحد پژوهش موسسه پیام آزادگان تماس بگیرید.

 

اضافه کردن دیدگاه جدید