آزاد مثل ازاده

انتشارات پیام ازادگان

معاونت پژوهش مؤسسه فرهنگی پیام ازادگان

آن چه پیش روست، گزارش و تصویر و نمونه هایی از آثار برگزیده در نخستین فراخوان
مؤسسه پیام آزادگان است که با عنوان «آزاد مثل آزاده » ودر قالب شعر ،داستان ،نمایشنامه و دلنوشته به قلم تحریر در آمده است.. امید است در تداوم این
راه، آثار برتر دیگر را شاهد و ناظر باشیم. نقد و نظرهای راهگشای شما فرهیختگان راه آشنا،
یاری گر و مددکار استمرار و پویه در این مسیر خواهد بود.

همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس
که دراز است ره مقصد و من نوسفرم

برای تهیه این اثر ارزشمند با شماره ۸۸۸۰۷۰۴۶ واحد پژوهش موسسه پیام آزادگان تماس بگیرید.

اضافه کردن دیدگاه جدید