شهید ابوترابی

نوید خبرهای خوبی از کشف نفت در گلستان

با تفسیر و پردازش اطلاعات بدست آمده از لرزه نگاری دو بعدی در استان گلستان ممکن است که منابع جدید هیدروکربوی در این منطقه کشف شود.

یک روزنامه استرالیایی

نیروی هوایی استرالیا به مواضع داعش در عراق حمله می‌کند

یک روزنامه استرالیایی از احتمال پیوستن نیروی هوایی این کشور به جنگنده‌های آمریکایی در حمله به مواضع داعش در عراق خبر داد.

شهید ابوترابی

گردهمایی بزرگ آزادگان نکای برگزار شد

حبیب آدینه‌نیا امشب در گردهمایی بزرگ آزادگان نکایی در سالن ارشاد نکا اظهار داشت: دوران اسارت دوران پختگی فرزندان این مرز و بوم و ایستادگی در برابر ظلم و جور بود که باید با روشنگری در این زمینه جامعه را با این فرهنگ مقاومت آشنا کرد.

ابر فیاض

آثار شکنجه و پذیرایی های مخصوص! که بعثی ها به ویژه سرگرد محمودی افسر ارشد بعثی از او کرده بود بر...

شهید ابوترابی
1393/06/03

حبیب آدینه‌نیا امشب در گردهمایی بزرگ آزادگان نکایی در سالن ارشاد نکا اظهار داشت: دوران اسارت دوران پختگی فرزندان این مرز و بوم و ایستادگی در برابر ظلم و جور بود که باید با روشنگری در این زمینه جامعه را با این فرهنگ مقاومت آشنا کرد.

کتابخانه